Regulamin sklepu Moto OpinieI Postanowienia ogólne
 1. Właścicielem sklepu internetowego dostępnego pod adresem http://sklep.moto-opinie.info jest firma

  Michał Wyka Przedsiębiorstwo Wykos
  Komuny Paryskiej 14
  41-219 Sosnowiec
  NIP:
  REGON:


 2. Przedmiotem działalności sklepu internetowego http://www.moto-opinie.info jest sprzedaż produktów motocyklowych, akcesoriów, cześci oraz ubrań motocyklowych.
 3. Regulamin określa w szczególności zasady korzystania przez Użytkowników ze sklepu internetowego http://sklep.moto-opinie.info, sposób składania zamówień oraz ich realizacji, a także tryb postępowania reklamacyjnego.
 4. Warunkiem korzystania ze sklepu internetowego http://sklep.moto-opinie.info jest zapoznanie się z postanowieniami niniejszego Regulaminu oraz ich zaakceptowanie.
 5. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie znajdą właściwe przepisy prawa obowiązujące na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w szczególności ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku - Kodeks Cywilny (Dz. U. nr 16, poz. 93 ze zm.), ustawy z dnia 27 lipca 2002 roku o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu Cywilnego (Dz. U. nr 141, poz. 1176 ze zm.), ustawy z dnia 2 marca 2000 roku o ochronie niektórych praw konsumentów oraz odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. U. nr 22, poz. 271 ze zm.) oraz ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (tekst jedn.: Dz. U. z 2002 r. nr 101, poz. 926 ze zm.)
 6. Postanowienia niniejszego Regulaminu nie mają na celu wyłączać ani ograniczać jakichkolwiek praw Klienta będącego jednocześnie Konsumentem w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku - Kodeks Cywilny (Dz. U. nr 16, poz. 93 ze zm.), przysługujących mu na mocy bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa. W przypadku niezgodności postanowień niniejszego Regulaminu z powyższymi przepisami, pierwszeństwo mają te przepisy.


II Definicje
 • REGULAMIN – Niniejszy regulamin wraz z załącznikami
 • SKLEP – Sklep internetowy dostępny pod adresem http://sklep.moto-opinie.info
 • SPRZEDAWCA – Przedsiębiorstwo Wykos Michał Wyka, Komuny Paryskiej 14; 41-219 Sosnowiec NIP: 644 REGON
 • KLIENT – Osoba fizyczna, osoba prawna oraz jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, nabywająca produkty za pośrednictwem sklepu internetowego http://sklep.moto-opinie.info
 • ZAMÓWIENIE – Yłożona przez Klienta za pośrednictwem sklepu internetowego http://sklep.moto-opinie.info .pl oferta zawarcia umowy sprzedaży
 • UŻYTKOWNIK – Każdy podmiot korzystający ze sklepu internetowego
 • REJESTRACJA – Proces polegający na utworzeniu przez Użytkownika Konta w sklepie internetowym
 • UMOWA SPRZEDAŻY - umowa sprzedaży towaru zawarta pomiędzy Sprzedawcą a Klientem za pośrednictwem sklepu internetowego
 • TOWAR – każdy przedmiot sprzedawany za pośrednictwem sklepu internetowego
 • KONSUMENT – osoba fizyczna nabywająca produkty za pośrednictwem sklepu internetowego http://sklep.moto-opinie.info w celu niezwiązanym bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową

III Rejestracja

 1. Rejestracja w sklepie internetowym http://sklep.moto-opinie.info jest dobrowolna i bezpłatna.
 2. W celu dokonania rejestracji w sklepie Użytkownik powinien wypełnić formularz rejestracji znajdujący się na stronie internetowej sklepu, podając w nim swoje prawdziwe dane.

IV Zamówienia
 1. Klient może składać zamówienia w Sklepie 24 godziny na dobę 7 dni w tygodniu.
 2. Złożenie zamówienia stanowi ofertę w rozumieniu kodeksu cywilnego, złożoną Sprzedawcy przez Klienta.
 3. Rejestracja i założenia konta nie jest warunkiem koniecznym złożenia zamówienia w sklepie http://sklep.moto-opinie.info. Klient ma możliwość złożenia zamówienia również telefonicznie.
 4. W celu złożenia zamówienia Klient powinien dodać do "koszyka" produkt, który zamierza kupić. Dodanie produktu do "koszyka" nie jest równoznaczne ze złożeniem zamówienia. Produkty mogą być dodawane lub usuwane z "koszyka".
 5. "Koszyk" umożliwia Klientowi zarządzanie zamawianymi produktami oraz przeliczanie wartości zamówienia.
 6. Aby sfinalizować zamówienie należy dodać do „koszyka” wybrane przez siebie produkty, zalogować się na swoje konto, określić adres dostawy, a następnie wskazać sposób dostawy.
 7. Zamówiony towar dostarczony zostanie na adres wskazany przez Klienta.
 8. Zastrzegamy sobie prawo do wycofania ze sprzedaży niektórych produktów znajdujących się na stronach sklepu.
 9. W przypadku braku wpłaty w ciągu 7 dni od momentu złożenia zamówienia, zostaje ono anulowane a produkt ponownie wystawiony do sprzedaży
 10. Klient ma możliwość złożenia zamówienia telefonicznie pod nr: +48 514 280 675


V Sposób płatności
 1. Płatności za nabyte w Sklepie przez Klienta towary (cena oraz koszty dostawy) dokonywane są na zasadach określonych przez Sprzedawcę.
 2. Wszystkie ceny w Sklepie są cenami brutto, zawierającymi podatek od towarów i usług (VAT) w wysokości wynikającej z odrębnych przepisów. Koszty dostawy towaru do Klienta podane są oddzielnie.
 3. Klient ma do wyboru następujące formy płatności:

  a) przedpłata na konto bankowe,
  b) ​Przedpłata powinna zostać dokonana przelewem na rachunek bankowy Sprzedającego:

  Przedsiębiorstwo Wykos Michał Wyka
  Komuny Paryskiej 14
  41-219 Sosnowiec
  Nr konta: 48 1050 1360 1000 0090 7008 4414

 4. ​Klient dokonuje zakupu towaru oraz zamówienia usługi według cen oraz wysokości kosztów dostawy obowiązujących w chwili złożenia zamówienia. Wysokość kosztów dostawy uzależniona jest od sposobu dostawy wybranego przez Klienta.
 5. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany cen oraz wysokości kosztów dostawy, w szczególności w przypadku zmiany cenników usług świadczonych przez podmioty realizujące dostawy. Postanowienie to nie dotyczy zamówień już realizowanych.

VI Realizacja dostawy
 1. Dostawa następuje na adres wskazany przez Klienta w zamówieniu
 2. Wysyłka zamówień realizowana jest za pośrednictwem poczty polskiej lub firmy kurierskiej w ciągu 1 - 2 dni roboczych od momentu zaksięgowania pieniędzy na naszym koncie oraz skompletowaniu zamówienia.

VII Reklamacje
 1. W przypadku umów zawieranych z Klientami będącymi jednocześnie konsumentami w rozumieniu art. 221 Kodeksu cywilnego, Sprzedawca odpowiada za niezgodność Towaru z umową w przypadku jej stwierdzenia przez Klienta. Klient obowiązany jest do zawiadomienia Sprzedawcy o stwierdzonej niezgodności Towaru z umową w terminie 2 miesięcy od dnia stwierdzenia takiej niezgodności.
 2. Sprzedawca w ciągu 14 (czternaście) dni ustosunkuje się do reklamacji Towaru zgłoszonej przez Klienta i powiadomi go o sposobie dalszego postępowania.
 3. W przypadku rozpatrzenia reklamacji na korzyść Klienta, Sprzedawca doprowadzi Towar do stanu zgodnego z umową zgodnie z żądaniem Klienta poprzez naprawę lub wymianę na nowy. Jeśli wymiana lub naprawa narażałaby Klienta na znaczne niedogodności Sprzedawca, zgodnie z żądaniem Klienta, obniży cenę lub zwróci – na skutek odstąpienia przez Klienta od umowy – pełną należność za reklamowany produkt w ciągu 14 (czternaście) dni.

VIII Zwroty
 1. Klient będący jednocześnie konsumentem, który zawarł umowę na odległość, może od niej odstąpić bez podania przyczyny, składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie dziesięciu dni od dnia doręczenia mu przedmiotu umowy. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Oświadczenie można wysłać drogą elektroniczną na adres sklep@moto-opinie.info bądź też listownie na adres: Przedsiębiorstwo Wykos Michał Wyka, Komuny Paryskiej 14, 41-219 Sosnowiec.
 2. W razie odstąpienia od umowy, umowa jest uważana za niezawartą, a konsument jest zwolniony z wszelkich zobowiązań. Zwrot powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie czternastu dni. Sprzedający wraz z ceną towaru zwraca koszty dostawy do konsumenta, które to konsument poniósł.

IX Polityka prywatności
 1. Administratorem danych pozyskiwanych za pośrednictwem sklepu internetowego jest właściciel sklepu.
 2. Sklep internetowy działa zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (t. jedn. Dz.U. z 2002 r., nr 101, poz. 926 ze zm.) oraz ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. nr 144, poz. 1204 ze zm.).
 3. Administrator uprawniony jest do ujawnienia danych osobowych wyłącznie podmiotom upoważnionym na podstawie właściwych przepisów prawa.
 4. Właściciel sklepu zobowiązuje się do ochrony przekazywanych przez Użytkowników danych osobowych przed utratą, zniszczeniem, ujawnieniem, dostępem osób niepowołanych lub niewłaściwym ich wykorzystaniem.
 5. Administrator danych osobowych przetwarza je wyłącznie w celu realizacji umów zawieranych za pośrednictwem sklepu internetowego.
 6. Administrator danych osobowych przetwarza je: a) W celu realizacji umów zawieranych za pośrednictwem sklepu internetowego. b) Jeśli Klient wyrazi na to zgodę w celach marketingowych.
 7. Użytkownik podaje swoje dane osobowe potrzebne do rejestracji dobrowolnie.
 8. Użytkownik ma prawo wglądu oraz modyfikacji swoich danych osobowych w każdym czasie, jak również żądania ich usunięcia z bazy danych . W celu realizacji tych uprawnień
X Polityka cookies
 1. Sklep internetowy http://sklep.moto-opinie.info wykorzystuje pliki typu cookies w celu gromadzenia informacji związanych z korzystaniem ze sklepu przez Użytkownika.
 2. Plikami typu cookies są pliki tekstowe zapisywane przez przeglądarkę internetową Użytkownika na jego komputerze, pozwalające na identyfikację Użytkownika oraz utrwalające jego preferencje na podstawie historii odwiedzanych witryn internetowych.
 3. Pliki typu cookies umożliwiają utrzymanie sesji użytkownika bez konieczności ponownego wpisywania loginu i hasła na każdej podstronie.
 4. Sklep internetowy http://sklep.moto-opinie.info wykorzystuje następujące pliki cookies:
  stałe,
  analityczne,
  zewnętrzne.

XI Postanowienia końcowe
 1. Zmiana treści niniejszego regulaminu może nastąpić po uprzednim poinformowaniu Użytkowników o zakresie przewidywanych zmian nie później niż w terminie 14 dni przed dniem ich wejścia w życie. Zamówienia złożone w trakcie obowiązywania poprzedniej wersji regulaminu będą realizowane zgodnie z jego postanowieniami. Jeżeli Użytkownik nie zgadza się na wprowadzenie zmian w regulaminie może usunąć swoje Konto.
 2. Ewentualne spory powstałe pomiędzy Sprzedawcą a Klientem, który jest konsumentem w rozumieniu art.221 Kodeksu Cywilnego, rozstrzygane będą przez sąd powszechny zgodnie z przepisami Kodeksu postępowania cywilnego.
 3. Ewentualne spory powstałe pomiędzy Sprzedawcą a Klientem, który nie jest konsumentem w rozumieniu art.221 Kodeksu Cywilnego, rozstrzygane będą przez sąd powszechny.
 4. Użytkownicy mogą kontaktować się ze Sprzedawcą w następujący sposób: telefon: +48 514 280 675, e-mail: sklep@moto-opinie.info, pisemnie na adres: Komuny Paryskiej 14, 41-219 Sosnowiec, woj. Śląskie
 5. Regulamin wchodzi w życie z dniem 22 maja 2014 r.